Кафе машина Saeco Aulika Office

Вид напитка Цена към клиент за 1 брой в лева Прогнозни продажби средно дневно Съставни части Себестойност за месец
Еспресо
0 лв.
  • Месечни разходи за консумативи: 0 лв.
  • Прогнозни месечни приходи: 0 лв.
  • Прогнозен чист приход: 0 лв.
* Забележка: За да бъде изчислена теалната печалба от получения чист приход, следва да се извадят и допълнителни разходи като:
Административни разходи:
Наем за място на вендинг автомата:
Амортизационни отчисления:
Работни заплати:
Сервиз и резервни части:
Други: